آدرس :

استان هرمزگان شهرستان رودان (دهبارز) محله سنگی جنب مدرسه راهنمایی شهید چراغی پلاک 0  کد پستی : 7991834463

09036754231

آدرس :

استان هرمزگان شهرستان رودان (دهبارز) محله سنگی جنب مدرسه راهنمایی شهید چراغی پلاک 0  کد پستی : 7991834463

09335461899

چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

بندرعباس کالا

فرید داوری

احترام به مشتری
شماره تماس : 09357186097
ایمیل : bnakala@yahoo.com
بندرعباس کالا

فضل الله داوری

رضایت مشتری
شماره تماس : 09335461899
ایمیل : bnakala@yahoo.com